Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van Athon, zoals deze beschikbaar is gesteld door marketingbureau Athon te Zaandam. In deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aan je weergeven.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op onze website is geheel gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht en/of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Athon.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Athon is het niet toegestaan tekst(en), fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken of te vermenigvuldigen. Het intellectueel eigendom berust bij Athon.

Schrijffouten voorbehouden
Athon streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of verkeerd zijn, dan kunnen we daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Athon behoud zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Athon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige staat waarnaar we via weblinks verwijzen.

Disclaimer actualisatie
Mocht onze disclaimer wijzigen, dan vind je de recentste versie op deze pagina.

Laatste update: 27 juni 2022